3

Nemuno Himnas

Stoviu aš parimus prie rūtų darželio,
Kai paspaudęs ranką tyliai išėjai.
Ašarom sidabro verkia rūtos žalios,
Skendi ūkanose Lietuvos laukai.

Kas paklaus, kodėl man ašaros taip byra,
Kas man ravint rūtas padėk Diev sakys.
Kas akys manose atras lino žiedą,
Kas, o kas, o kas gi, nerami širdie.

Tankiai varsto šeivos stakles ąžuolines,
Klojas lino drobės taip švelniai švelniai.
Rankšluostin įausiu – Lietuva tėvyne,
Tu didvyrių žemė, mes tavo vaikai.

Kada mūs žemelė bus nuo kraujo soti,
Kada tu sugrįši pievų takeliu.
Atnešiu vandens tau moliniam ąsoty,
Duosiu nusišluostyt rankšluosčiu linų.

 

MP3 (Veronika Pavilionienė)

Studentų himnas Gaudeamus